Sklep z oknami » Gwarancja Wkładów Kominowych
Kategorie
Producenci
Dodatkowe opcje przeglądania
Pobierz cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTML

Gwarancja Wkładów Kominowych

Firma MEGABLACH udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wszystkie roszczenia z tytuługwarancji należy kierować do punktu, w którym dokonano zakupu. Ten z kolei kieruje pełną dokumentację na adresGwaranta wskazany powyżej.

 

  1. Przedmiotem gwarancji są towary, których producentem jest Gwarant, wskazane w dokumencie sprzedaży, zwane dalej „Towarami Gwaranta”.

 

  1. Warunki Gwarancji mają zastosowanie do nabywców zwanymi dalej „Kupującymi”.

 

  1. Udzielana Kupującemu gwarancja obejmuje zapewnienie, że:

 

   1. Towary Gwaranta wykonane są zgodnie z europejskimi normami technicznymi i obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

 

   1. Towary Gwaranta wykonane są z materiałów, na które Gwarant posiada odpowiednie certyfikaty i atesty;

 

   1. Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych mogących powstać w czasie produkcji lub w wyniku szybszego zużycia niż przewiduje okres gwarancji, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe ich funkcjonowanie;

 

   1. Towary Gwaranta nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

  1. Jeśli Towary Gwaranta zostały wyprodukowane na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych danych technicznych dostarczonych przez Kupującego, wówczas gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie zapewnienie, że Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych będących wynikiem niezgodności wykonania Towarów Gwaranta z danymi dostarczonymi przez Kupującego.

 

  1. Przez „Usterkę” rozumie się stan Towarów Gwaranta niezgodny z zapewnieniami Gwaranta wskazanymi w § 1 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, chyba że zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w § 5 niniejszych Warunków Gwarancji.

 

  1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji montażu oraz wytycznych wskazanych w charakterystyce Towarów Gwaranta dostępnych na stronie internetowej  www.kominypolska.pl     oraz w charakterystyce Towarów Gwaranta zawartych w Katalogu Technicznym, a ponadto do regularnej konserwacji Towarów Gwaranta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regułami sztuki.

 

 1. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone raz w roku, spalinowe (od kotłów i piecyków gazowych) – co pół roku, a dymowe (od kominków, pieców na ekogroszek i inne paliwa stałe) – co kwartał.

§ 2. OKRESY GWARANCYJNE

 

 1. Okres gwarancji wynosi:

 

   1. 5 lat na:

 

    • stalowe elementy systemów kominowych Jednościennych KOMIN-MAX i dwuściennych KOMIN-MAXDUO przeznaczonedo odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym

 

    • stalowe elementy systemów kominowych KOMIN-MAX TURBO I i KOMIN-MAX TURBO II przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych opalanych gazem

 

    • Akcesoria do systemów kominowych stanowiące ich część, takie jak wsporniki, obejmy, konsole, zakończenia itd., do paliw: gaz, olej

 

    • Nasady obrotowe podłużne i kuliste

 

    • Nasady kominowe typu Strażak z łożyskiem zewnętrznym

 

   1. 3 lata na elastyczne przewody z blachy kwasoodpornej STAL FLEX przeznaczone do odprowadzania spalinz urządzeń opalanych gazem

 

   1. 2 lata na:

 

     • stalowe elementy systemów kominowych jednościennych KOMIN -MAX ŻARO oraz dwuściennych KOMIN-MAX DUO ŻARO wykonane z blachy żaroodpornej przeznaczone do odprowadzania spalin zurządzeń opalanych drewnem oraz paliwami drewnopochodnymi (pelet, brykiet drzewny itp.)

 

     • metalowe systemy elementów przyłączeniowych z blachy czarnej do odprowadzania spalin zkominków i wszelkich urządzeń do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, węgla kamiennego, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho

 

     • ALU-FLEX do wentylacji

 

     • Zaślepki z tworzyw sztucznych, silikony

 

     • Tłumiki

 

     • Nasady kominowe typu Strażak z łożyskiem ślizgowym

 

     • Pozostałe nasady

 

  1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia nabycia przez Kupującego Towarów Gwaranta. Dniem nabycia jest data sprzedaży wskazana na rachunku dokumentującym sprzedaż Towarów Gwaranta oraz data wskazana na karcie gwarancyjnej (o ile została wydana). W przypadku rozbieżności dat w wyżej wskazanych dokumentach za dzień nabycia uważa się datę wcześniejszą.

 

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gwarant może – według swojego uznania – usunąć usterki na warunkach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji także po upływie okresu gwarancji albo w sytuacji utraty przez Kupującego uprawnień gwarancyjnych. Ostateczną decyzję co do przeprowadzenia takiej naprawy podejmuje Gwarant po dokonaniu dokładnej analizy takiego przypadku. Zachowanie Gwaranta wynikające ze zdań poprzedzających nie stanowi zobowiązania Gwaranta wobec Kupującego i nie powoduje powstania roszczenia Kupującego względem

 

Gwaranta.

 

  1. Wskazane w niniejszych Warunkach Gwarancji okresy na usunięcie usterek przez Gwaranta nie przedłużają okresów gwarancji.

 

  1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu wyłącznie o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z Towarów Gwaranta z wyłącznej winy Gwaranta.

 

§ 3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

 

 1. W przypadku zaistnienia Usterki Towarów Gwaranta uprawnienia gwarancyjne obejmują następujące dwa sposoby usunięcia Usterki:

 

  1. naprawę Towarów Gwaranta lub ich części;

 

  1. wymianę Towarów Gwaranta lub ich części na nowe.

 

 1. Wybór sposobu usunięcia Usterki należy do Gwaranta.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Usterki Towarów Gwaranta (reklamacja), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia usterki. Po upływie wyżej wskazanego terminu Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne przewidziane w niniejszych Warunkach Gwarancji. W przypadku ujawnienia usterki, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od używania Towarów Gwaranta objętych reklamacją do czasu udzielenia pisemnej informacji przez Gwaranta oraz dokonać wszelkich czynności zabezpieczających mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania szkód związanych z pojawieniem się usterek, przy czym zastosowane przez Kupującego czynności zabezpieczające nie mogą naruszyć warunków i zasad przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji. Kupujący nie powinien demontować Towarów Gwaranta, chyba że stanowią one zagrożenie dla życia lub zdrowia Kupującego oraz osób trzecich lub dla mienia Kupującego oraz podmiotów trzecich, uzyskał zgodę Gwaranta na demontaż Towarów Gwaranta lub Towary Gwaranta nie zostały jeszcze zamontowane.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w następujący sposób:

 

  1. Kupujący przedstawia w miejscu nabycia Towarów Gwaranta czytelnie i poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną w oryginale (o ile została wydana), zawierającą podpis i pieczęć Sprzedawcy, a także podpis Kupującego, lub na stronie  https://kominypolska.pl/gwarancja-pm-28.html  wypełniając formularz, a ponadto Kupujący przedstawia oryginał lub kopię dowodu zakupu; w przypadku wątpliwości Sprzedawcy lub Gwaranta co do autentyczności dowodu zakupu przedstawionego w kopii, Kupujący powinien przedstawić oryginał tego dokumentu;

 

  1. do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący załącza krótki opis, w którym wskazuje reklamowane Towary Gwaranta, datę ujawnienia usterki, okoliczności związane z powstaniem usterki;

 

  1. jeśli jest to możliwe, do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący dołącza dokumentację fotograficzną;

 

  1. na żądanie Gwaranta, Kupujący przedstawi dowody przeprowadzania konserwacji Towarów Gwaranta (o ile konserwacja jest wymagana dla tego typu towarów zgodnie z przepisami prawa).

 

 1. Gwarant udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji. W odpowiedzi tej Gwarant poinformuje Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Gwarant może w wyżej wskazanym terminie dokonać badania lub dokonać oględzin Towarów Gwaranta albo zażądać przedstawienia przez Kupującego Towarów Gwaranta objętych reklamacją, zaś Kupujący jest zobowiązany je udostępnić pod rygorem odrzucenia reklamacji.

 

 1. W przypadku uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego, Gwarant w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, usuwa Usterki Towarów Gwaranta objętych reklamacją. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego.

 

 1. W przypadku odrzucenia przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego i nie zaakceptowania wyniku reklamacji przez

 

Kupującego, Gwarant może wyznaczyć rzeczoznawcę, który dokona powtórnej ekspertyzy. Wyniki tej ekspertyzy będą wiążące dla Gwaranta i Kupującego. Jeżeli wyniki ekspertyzy rzeczoznawcy wskażą okoliczności stanowiące podstawę do odrzucenia reklamacji, wówczas Kupujący może zostać obciążony kosztami wyżej wskazanej ekspertyzy.

 

§ 4. KOSZTY REALIZACJI UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

 

Gwarant, po spełnieniu przez Kupującego warunków określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji oraz uznaniu przez niego reklamacji, pokrywa koszty jakie uzna za celowe przy usuwaniu zgłoszonej wady.

 

 • 5. WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA

 

  1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

 

   1. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania Towarów Gwaranta, zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant, m.in. powstałych w wyniku siły wyższej, a także nieprawidłowego przechowywania Towarów Gwaranta przez sprzedawcę lub Kupującego;

 

   1. zmian stanu lub sposobu działania poszczególnych Towarów Gwaranta wywołanych przez czynniki klimatyczne, w tym wyładowania atmosferyczne;

 

   1. zużycia Towarów Gwaranta będącego następstwem normalnego albo ponadprzeciętnego korzystania z tych towarów przez Kupującego;

 

   1. nieprawidłowej wydajności Towarów Gwaranta będącej następstwem niewłaściwego montażu lub konfiguracji zakupionego sprzętu

 

   1. nieprawidłowo dobranego komina do instalacji, co oznacza niespełniającego warunków normy PN-EN 13384-1:2004 Kominy – Metody obliczeń cieplnych i przepływowych

 

   1. części zużywających się takich jak np. uszczelki

 

   1. powłok lakierniczych

 

  1. części ruchomych takich jak klapy spalinowe, regulatory ciągu, drzwi kominowe, łożyska

 

 1. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne jeśli:

 

  1. dokonano nieprawidłowego montażu Towarów Gwaranta, w tym w szczególności niezgodnego z instrukcją montażu i przepisami prawa budowlanego;

 

  1. bez pisemnego upoważnienia Gwaranta dokonano demontażu, przeróbki lub naprawy Towarów Gwaranta;

 

  1. Towary Gwaranta połączono z elementami, które z uwagi na ich właściwości, przeznaczenie lub charakterystykę (w tym parametry) wpływają na zniszczenie lub szybsze zużycie lub zmniejszenie wydajności Towarów Gwaranta;
  2. Towary Gwaranta wykorzystywano niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami Prawa Budowlanego;

 

  1. Towary Gwaranta nie były poddane regularnej konserwacji (o ile jest wymagana zgodnie z przepisami prawa);

 

  1. Nie przestrzegano zasad korzystania z zakupionych Towarów Gwaranta wskazanych w charakterystyce Towarów

 

Gwaranta dostępnej na stronie internetowej www.kominypolska.pl  oraz w katalogu i cennikach produktów oferowanych przez Gwaranta;

 

  1. Kupujący nie potrafi udokumentować swoich roszczeń wobec Gwaranta (np. poprzez brak karty gwarancyjnej, o ile została wydana, lub dowodu zakupu).

 

 1. Odpowiedzialność Gwaranta:

 

   1. ogranicza się do naprawy lub wymiany Towarów Gwaranta zgodnie z § 3 ust. 1 - 2.

 

   1. z zastrzeżeniem pkt (a) powyżej, nie obejmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody pośrednie i bezpośrednie, szkody rzeczywiste jak i utracone korzyści, spowodowane przez naruszenie zapewnień, o których mowa w § 1 ust.4 w okresie gwarancji wskazanym w § 2.

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za korozję wżerową Towarów Gwaranta powstałą w skutek emisji drobin metalu (stali węglowych) z elementów kotła;

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów Gwaranta powstałe w wyniku zapalenia sadzy w kominie;

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów Gwaranta powstałe w wyniku awarii kotła, do którego podłączony jest Towar Gwaranta;

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe przez oddziaływanie na Towary Gwaranta związków chloru i fluoru (znajdujących się m.in. w pralniach, farbiarniach chemicznych lub zakładach fryzjerskich);

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Towarów Gwaranta z innym sprzętem Kupującego.

 

   1. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez związki chemiczne do czyszczenia (tzw. katalizatory, dopalacze)

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszych Warunków Gwarancji mają zastosowanie przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

 1. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Gwarantem podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

 

 1. Uprawnienia Kupującego wskazane w niniejszych Warunkach Gwarancji są wyłącznymi i jedynymi, jakich może dochodzić Kupujący od Gwaranta. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

 

 1. Postanowienia niniejszych Warunków Gwarancji nie naruszają praw osób fizycznych, nabywających Towary Gwaranta w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

UWAGA !

 

Odporność korozyjna przewodu kominowego może być obniżona przez zasilanie urządzeń grzewczych paliwami złej jakości: gazem, olejem opałowym z zawartością siarki powyżej 0,2% masy lub paliwami stałymi, takimi jak: drewno opałowe, brykiety, węgiel drzewny, węgiel kamienny, mokry miał węglowy, eko-groszek i biomasa.

 

Ze względu na duże zróżnicowanie jakości eko-groszku zalecane jest stosowanie paliwa o następujących właściwościach Węgiel kamienny, energetyczny: typ 31 lub 32.1 w zakresie RI do 10

 

Uziarnienie: 8 - 25 mm

 

Wartość opałowa: > 26 MJ / kg

 

Zawartość popiołu: 4 - 10 %

 

Zawartość siarki: < 0,6 %

 

Typ koksu wg metody Gray – Kinga:A do D

 

Spiekalność – RI: poniżej 10

Temperatura mięknienia popiołu - tA: >  1250 oC

Wilgotność: do 12 %

 

W przypadku kotłów opalanych paliwem stałym takich jak: węgiel kamienny, eko -groszek, miał węglowy, koks, temperatura spalin nie może być niższa niż 120 oC


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Copyright © 2022 MEGABLACH.PL HURTOWNIA INTERNETOWA / Realizacja: Cyber-Shop.dev
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu